Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Ama Lurra. Het gebruik van de internetpagina’s van Ama Lurra is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens; Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van bijzondere bedrijfsdiensten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op Ama Lurra. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hen toekomen.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Ama Lurra tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Ama Lurra is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
b) Betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen dat wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.
d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen. , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden herleid tot een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
g) Verwerkingsverantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke Verwerkingsverantwoordelijke
of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor dergelijke verwerking worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijke recht, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor diens benoeming worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijke recht.
h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.
ik) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.
j) Derde Derde
is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of lichaam anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een ondubbelzinnige actieve handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke De verwerkingsverantwoordelijke
in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Ama Lurra
Laura Bekaert
Wijngaardweg 6
3150 Haacht
België
Telefoon: +32 495 37 32 69
E-mail: laura@amalurra.eu
Website: https://www.amalurra.com

3. Cookies
De internetpagina’s van Ama Lurra maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Ama Lurra de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van de website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie wordt zo op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website van Ama Lurra verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn

(1) de gebruikte browsertypes en -versies,

(2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites,

(5) de datum en tijd van toegang tot de website,

(6) een internetprotocoladres (IP-adres),

(7) de internetprovider van het toegangssysteem, en

(8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Ama Lurra geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om

(1) de inhoud van onze website correct afleveren,

(2) de inhoud van onze website en de advertenties optimaliseren,

(3) zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie, en

(4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Ama Lurra anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met opgave van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan één of meerdere verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de controller worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene – datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, opsporing van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn opgegeven op elk moment te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke te laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie verstrekken over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of aanwijzing van de betrokkene corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven
Op de website van Ama Lurra krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief bij de verwerkingsverantwoordelijke wordt besteld.

Ama Lurra informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Er wordt om juridische redenen een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief, in de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene werd gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarmee het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een registratie in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij wijziging van technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden plaats. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

7. Nieuwsbrief-Tracking
De nieuwsbrief van Ama Lurra bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om logbestandregistratie en -analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Ama Lurra zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn aangeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven door middel van de double-opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Ama Lurra beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website
De website van Ama Lurra bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) . Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

9. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegestaan ​​door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
b) Recht op toegang
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde kosteloze informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
waar mogelijk, de voorziene periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
d) Recht op wissen (Recht om vergeten te worden)
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen geldt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door Ama Lurra opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Ama Lurra zal er onverwijld voor zorgen dat aan het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt voldaan.
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van eventuele links naar, of kopiëren of repliceren van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Ama Lurra zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.
e) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Ama Lurra opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Ama Lurra regelt de beperking van de verwerking.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien dit technisch mogelijk is en wanneer dit niet mogelijk is. een negatieve invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Ama Lurra.
g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, gebaseerd op punt ( e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Ama Lurra zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
Als Ama Lurra persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij Ama Lurra bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal Ama Lurra de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Ama Lurra voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1. ) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.
Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van Ama Lurra. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze met behulp van technische specificaties.
h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) niet is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en dat ook bepaalt passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Ama Lurra passende maatregelen nemen om de de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.
Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Ama Lurra.
i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Ama Lurra.

11. Wettelijke basis voor de verwerking
Kunst. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, bijvoorbeeld voor het voldoen aan belastingverplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) lit. c AVG. In zeldzame gevallen, de verwerking van persoonsgegevens kan nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) lit. d AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

12. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

13. Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

14. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereisten die nodig zijn om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker.

15. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit privacybeleid is gegenereerd door de privacybeleidsgenerator van de externe functionarissen voor gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met de mediarechtadvocaten van WBS-LAW.

Nieuwe items !!!

Ontdek kort en bondig wat de edelsteen van je favo juweel voor jou kan betekenen onderaan de productpagina!

Graag een custom made juweel?
Dat kan zeker!

Nieuw!

✓ Blogpost

Heb je vragen of wil je graag nog wat meedelen?
Schrijf dan zeker een reactie!

Het is niet altijd makkelijk te weten welke steen bij je past, of welke steen je juist kan inzetten voor bepaalde doeleinden.

Daarom ben ik er!

Op de nieuwe pagina werken met kristallen neem ik je mee op reis doorheen de maanstanden en haar aspecten van het moment.

Chakra’s!

Werken met chakra’s en zijn bijhorende edelstenen komt er ook aan! So stay tuned en kom weer helemaal in balans. ♥